شناسنامه خیریه

Instagram

خیریه بارقه آبادانی و توسعه

آغاز فعالیت (با نام خیریه بارقه نور همیاری): اردیبهشت 1400
آغاز فعالیت (با نام خیریه بارقه آبادانی و توسعه): 1403
شماره ثبت: یاسوج ۱۰۶۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۴۳۵۸۳۲

اعضای مؤسس

محمدرضا باستان
افشین تقی زاده
محمدعلی گرجی
وحید گرجی
عارف محرابی
مهرداد نظری
‌‌

اعضای هیأت مدیره

وحید گرجی (رئیس)
عارف محرابی (نایب رئیس)
افشین تقی زاده (عضو اصلی – مدیر عامل)
محمدعلی گرجی (عضو علی البدل)
محمدرضا باستان (بازرس اصلی)
مهرداد نظری (بازرس علی البدل)